protein-rich nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

protein-rich nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm protein-rich giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của protein-rich.

Từ điển Anh Việt

  • protein-rich

    * tính từ

    giàu protein