protein coagulum nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

protein coagulum nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm protein coagulum giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của protein coagulum.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • protein coagulum

    * kinh tế

    cục protein