protein deficiency nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

protein deficiency nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm protein deficiency giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của protein deficiency.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • protein deficiency

    * kinh tế

    sự thiếu protein