premium nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

premium nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm premium giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của premium.

Từ điển Anh Việt

 • premium

  /'pri:mjəm/

  * danh từ

  phần thưởng

  tiền thưởng

  tiền đóng bảo hiểm

  tiền học việc (trả ngay cho người dạy nghề)

  tiền các đổi tiền ((cũng) premium on exchange)

  at a premium

  cao hơn giá qui định; (nghĩa bóng) được đánh giá cao

  to put a premium on something

  khuyến khích cái gì, xúi giục cái gì

 • Premium

  (Econ) Tiền trả thêm hay phí bảo hiểm.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • premium

  * kinh tế

  học phí

  hồi kim

  phí bảo hiểm

  sai kim

  thượng hảo hạng

  tiền bù

  tiền các

  tiền các (hối đoái)

  tiền chênh lệch

  tiền học nghề

  tiền học việc

  tiền lời bán ngoại tệ

  tiền thuê trả nước (trước khi kí kết hợp đồng)

  tiền thuê trả trước (trước khi ký hợp đồng)

  tiền thưởng

  * kỹ thuật

  phần thưởng

  tiền

  xây dựng:

  lệ phí

  toán & tin:

  phí tổn (bảo hiểm)

  tiền phí tổn (bảo hiểm)

  hóa học & vật liệu:

  tiền đóng bảo hiểm

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • premium

  payment for insurance

  Synonyms: insurance premium

  the amount that something in scarce supply is valued above its nominal value

  they paid a premium for access to water

  a prize, bonus, or award given as an inducement to purchase products, enter competitions initiated by business interests, etc.

  they encouraged customers with a premium for loyal patronage

  having or reflecting superior quality or value

  premium gasoline at a premium price

  Similar:

  agio: a fee charged for exchanging currencies

  Synonyms: agiotage, exchange premium

  bounty: payment or reward (especially from a government) for acts such as catching criminals or killing predatory animals or enlisting in the military