premium note nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

premium note nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm premium note giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của premium note.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • premium note

    * kinh tế

    phiếu tính phí bảo hiểm