premium fuel nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

premium fuel nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm premium fuel giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của premium fuel.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • premium fuel

    * kỹ thuật

    xăng có phí bảo hiểm

    ô tô:

    xăng bồn sao