premium rate nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

premium rate nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm premium rate giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của premium rate.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • premium rate

  * kinh tế

  mức phí bảo hiểm

  mức tiền bù (hối đoái)

  mức tiền thưởng

  phí suất bảo hiểm

  suất phí bảo hiểm

  suất tiền bù

  suất tiền thưởng