prairie willow nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

prairie willow nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm prairie willow giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của prairie willow.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • prairie willow

    slender shrubby willow of dry areas of North America

    Synonyms: Salix humilis

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).