prairie fire nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

prairie fire nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm prairie fire giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của prairie fire.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • prairie fire

    Similar:

    grassfire: an uncontrolled fire in a grassy area

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).