plumb nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

plumb nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm plumb giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của plumb.

Từ điển Anh Việt

 • plumb

  /plʌm/

  * danh từ

  quả dọi

  dây dọi; dây dò nước

  thế thẳng đứng, độ ngay (của tường...)

  out of plumb: không thẳng đứng, không ngay, xiên

  * tính từ

  thẳng đứng, ngay

  a plumb wall: bức tường thẳng đứng

  (nghĩa bóng) hoàn toàn, đích thật

  plumb nonsense: điều hoàn toàn vô lý

  * phó từ

  thẳng đứng, ngay

  (nghĩa bóng) đúng, ngay

  plumb in the centre: ngay ở giữa, đúng ở giữa

  (từ lóng) hoàn toàn, thật đúng là

  plumb crazy: hoàn toàn điên rồ, thật đúng là điên

  * ngoại động từ

  dò độ sâu (biển, sông...) bằng dây dò; đo (độ sâu) bằng dây dò

  (nghĩa bóng) dò, thăm dò, dò xét

  to plumb a mystery: dò xét một điều bí ẩn

  làm thẳng đứng (bức tường...)

  * nội động từ

  làm nghề hàn chì

 • plumb

  quả dọi; dây dọi; // [đặt, vẽ] thẳng góc

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • plumb

  measure the depth of something

  weight with lead

  examine thoroughly and in great depth

  adjust with a plumb line so as to make vertical

  exactly vertical

  the tower of Pisa is far out of plumb

  conforming to the direction of a plumb line

  exactly

  fell plumb in the middle of the puddle

  Synonyms: plum

  Similar:

  plumb bob: the metal bob of a plumb line

  Synonyms: plummet

  clean: completely; used as intensifiers

  clean forgot the appointment

  I'm plumb (or plum) tuckered out

  Synonyms: plum