plumbable nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

plumbable nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm plumbable giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của plumbable.

Từ điển Anh Việt

  • plumbable

    xem plumb

Từ điển Anh Anh - Wordnet