plumb bob nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

plumb bob nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm plumb bob giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của plumb bob.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • plumb bob

    the metal bob of a plumb line

    Synonyms: plumb, plummet

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).