pitching wedge nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pitching wedge nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pitching wedge giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pitching wedge.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • pitching wedge

    a wedge used to loft the golf ball over obstacles

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).