pitching point nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pitching point nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pitching point giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pitching point.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pitching point

    * kinh tế

    thời điểm lắng