pitching seam nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pitching seam nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pitching seam giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pitching seam.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pitching seam

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    vỉa cắm dốc