pitching of fibers nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pitching of fibers nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pitching of fibers giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pitching of fibers.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pitching of fibers

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    độ xiên của thớ