pitching moment nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pitching moment nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pitching moment giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pitching moment.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pitching moment

    * kỹ thuật

    mômen lắc dọc

    toán & tin:

    mômen dọc