pierre charles l'enfant nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pierre charles l'enfant nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pierre charles l'enfant giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pierre charles l'enfant.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • pierre charles l'enfant

    Similar:

    l'enfant: United States architect (born in France) who laid out the city plan for Washington (1754-1825)

    Synonyms: Charles L'Enfant

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).