petit bourgeois nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

petit bourgeois nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm petit bourgeois giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của petit bourgeois.

Từ điển Anh Việt

  • petit bourgeois

    * danh từ

    tiểu tư sản

Từ điển Anh Anh - Wordnet