petiteness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

petiteness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm petiteness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của petiteness.

Từ điển Anh Việt

  • petiteness

    xem petite

Từ điển Anh Anh - Wordnet