persian gulf nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

persian gulf nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm persian gulf giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của persian gulf.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • persian gulf

    a shallow arm of the Arabian Sea between Iran and the Arabian peninsula; the Persian Gulf oil fields are among the most productive in the world

    Synonyms: Arabian Gulf

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).