persian style nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

persian style nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm persian style giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của persian style.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • persian style

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    Phong các (kiến trúc) Ba Tư