persian carpet nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

persian carpet nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm persian carpet giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của persian carpet.

Từ điển Anh Việt

  • persian carpet

    * danh từ(Persian carpet)+thảm Ba tư