persian architecture nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

persian architecture nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm persian architecture giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của persian architecture.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • persian architecture

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    kiến trúc Ba Tư