persian deity nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

persian deity nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm persian deity giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của persian deity.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • persian deity

    a deity worshiped by the ancient Persians

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).