persian empire nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

persian empire nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm persian empire giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của persian empire.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • persian empire

    Similar:

    persia: an empire in southern Asia created by Cyrus the Great in the 6th century BC and destroyed by Alexander the Great in the 4th century BC

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).