persian gulf war nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

persian gulf war nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm persian gulf war giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của persian gulf war.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • persian gulf war

    a war fought between Iraq and a coalition led by the United States that freed Kuwait from Iraqi invaders; 1990-1991

    Synonyms: Gulf War

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).