persian violet nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

persian violet nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm persian violet giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của persian violet.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • persian violet

    perennial cultivated especially as a houseplant for its fragrant bluish to dark lavender flowers

    Synonyms: Exacum affine

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).