perpend stone nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

perpend stone nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm perpend stone giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của perpend stone.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • perpend stone

  * kỹ thuật

  đá câu

  xây dựng:

  đá khóa tường

  viên đá câu

  viên đá khóa