perpendicular displacement nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

perpendicular displacement nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm perpendicular displacement giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của perpendicular displacement.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • perpendicular displacement

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    dịch chuyển thẳng đứng