perpendicular bisector nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

perpendicular bisector nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm perpendicular bisector giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của perpendicular bisector.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • perpendicular bisector

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    đường trung trực