perpendicular slip nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

perpendicular slip nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm perpendicular slip giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của perpendicular slip.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • perpendicular slip

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    độ trượt thẳng góc