perpendicular style nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

perpendicular style nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm perpendicular style giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của perpendicular style.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • perpendicular style

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    kiến trúc kiểu vuông góc

Từ điển Anh Anh - Wordnet