perpendicular amidships nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

perpendicular amidships nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm perpendicular amidships giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của perpendicular amidships.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • perpendicular amidships

    * kỹ thuật

    giao thông & vận tải:

    kết cấu tàu