permit for archaeological excavations nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

permit for archaeological excavations nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm permit for archaeological excavations giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của permit for archaeological excavations.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • permit for archaeological excavations

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    giấy phép khai quật khảo cổ