permitted use nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

permitted use nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm permitted use giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của permitted use.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • permitted use

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    sự cho phép sử dụng