permitted production nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

permitted production nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm permitted production giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của permitted production.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • permitted production

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    sự sản xuất cho phép