permitted gross vehicle weight nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

permitted gross vehicle weight nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm permitted gross vehicle weight giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của permitted gross vehicle weight.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • permitted gross vehicle weight

    * kỹ thuật

    ô tô:

    tổng tải trọng được phép của xe