peak traffic volume nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

peak traffic volume nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm peak traffic volume giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của peak traffic volume.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • peak traffic volume

    * kỹ thuật

    giao thông & vận tải:

    khối lượng giao thông cực đại