peak rate nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

peak rate nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm peak rate giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của peak rate.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • peak rate

    * kỹ thuật

    tốc độ đỉnh

    xây dựng:

    giá giờ cao nhất