peaking value nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

peaking value nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm peaking value giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của peaking value.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • peaking value

    * kỹ thuật

    giá trị lớn nhất