peak speed nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

peak speed nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm peak speed giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của peak speed.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • peak speed

    * kỹ thuật

    tốc độ cực đại

    tốc độ đỉnh