pastry nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pastry nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pastry giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pastry.

Từ điển Anh Việt

 • pastry

  /'peistri/

  * danh từ

  bột nhồi, bột nhão

  bánh ngọt

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • pastry

  * kinh tế

  bánh ngọt

  bột nhào

  bột nhồi

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • pastry

  a dough of flour and water and shortening

  Synonyms: pastry dough

  any of various baked foods made of dough or batter