pastry icing machine nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pastry icing machine nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pastry icing machine giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pastry icing machine.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pastry icing machine

    * kinh tế

    máy tráng bọc bánh ngọt