pastry cart nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pastry cart nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pastry cart giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pastry cart.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • pastry cart

    a serving cart for displaying pastry desserts to restaurant patrons

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).