pastry-board nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pastry-board nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pastry-board giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pastry-board.

Từ điển Anh Việt

  • pastry-board

    * danh từ

    tấm ván để nhồi bột