pastry shop nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pastry shop nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pastry shop giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pastry shop.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pastry shop

    * kinh tế

    gian hàng bánh kẹo