pastry-shop nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pastry-shop nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pastry-shop giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pastry-shop.

Từ điển Anh Việt

  • pastry-shop

    * danh từ

    hiệu làm, gói bánh ngọt