panther nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

panther nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm panther giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của panther.

Từ điển Anh Việt

  • panther

    /'pænθə/

    * danh từ

    (động vật học) con báo

Từ điển Anh Anh - Wordnet