page wait nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

page wait nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm page wait giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của page wait.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • page wait

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    sự chờ chuyển trang